23948sdkhjf

SGU sammanställer metallpriserna för 2022

När SGU sammanställer metallpriserna för 2022 visar det på ett instabilt år med ekonomisk oro och geopolitisk instabilitet.

Ett oroligt omvärldsläge har varit en påverkande faktor till metallprisernas upp- och nedgångar. Rysslands invasion i Ukraina påverkade de globala leveranskedjorna vilket utlöste en energikris och drev upp inflationen i världsekonomin. Den ekonomiska tillväxten dämpades av höjda räntor.

Även krisande fastighetssektorer och nya mutationer av coronaviruset bidrog till nedstängningar i Kina och påverkade metallhandeln globalt.

Järnmalm: Det var starka inledande månader. Prisuppgången var ett resultat av en svag utveckling under 2021, något som också förstärktes ytterligare av kriget i Ukraina med en toppnotering på 162 dollar per ton i april. Smittspridningen av covid-19 satte spår i efterfrågan. Nya varianter av viruset fick flera stålverk i Kina att stänga ner. Den kinesiska ekonomin dämpades också av fastighetssektorns nedgång.

I november låg priserna på en tre års lägsta nivå på 82 dollar per ton. Priset återhämtade sig något under årets sista månad.

Koppar, bly, zink och aluminium: Basmetallerna hade stark utveckling under årets start och nådde toppnivåer i mars.

Ryssland är världens sjunde största producent av koppar så invasionen av Ukraina bidrog till osäkerhet på marknaden. Högsta notering på kopparpriset kom under mars och låg på drygt 10 700 dollar per ton.

Kriget, och eventuella sanktioner mot Ryssland, gjorde också att det fanns farhågor om försörjningsbrist gällande zink. Tillgången förvärrades än mer av de höga elkostnader som drabbade Europa då flera smältverk drog ner produktionen. Under årets andra halv minskade lagernivåerna konstant och priserna var instabila på grund av inflation och förväntningar om lågkonjunktur.

Guld: Prisutvecklingen på guld följde skolboksexempel på hur finansmarknaden agerar vid ekonomisk oro och instabilitet. Flera investerare sökte sin tillflykt till guldet, eftersom pengarna tappat värde under den höga inflationen.

Toppnoteringen låg på 2 039 dollar per troy-uns i början på mars. Sommarens räntehöjningar gjorde guldet mer ointressant och priset dalade. Bottennoteringen låg på 1 629 dollar per troy-uns i november. Tillfälliga uppgångar på hösten förklaras av att guld handlas i amerikanska dollar. En försvagad växelkurs gjorde guldet mer attraktivt och priset ökade.

Silver: Precis som guld, höll silverpriset samma kurs vid årets slut som årets början och de följdes till stor del åt. Men silverutvecklingen var mer drastisk då investerare och tillverkningsindustrin efterfrågade denna ädelmetall.

Platina: Den bäst presterande ädelmetallen under 2022 och priset ökade med drygt 11 procent under årets gång. Ryssland är en stor leverantör av platinagruppmetaller och efter invasionen i Ukraina och de efterföljande sanktionerna styrdes leveranskedjorna om till andra länder.

Palladium: Även här är Ryssland storproducent. Palladiumpriset hade stor utveckling under året och nådde toppnotering på 2 900 dollar per troy-uns efter invasionen. Resterande delar av året var priset instabilt på grund av minskad efterfrågan från tillverknings- och bilindustrin samt flaskhalsar i bilindustrin.

Nickel: Året kan sammanfattas som dramatiskt för nickel. Ryssland är en viktig nickelproducent och sanktioner från väst gjorde att priset nådde rekordnivåer på 28 200 dollar per ton under våren. Londons metallbörs stoppade all handel med nickel under sex dagar och därefter var priset instabilt på grund av ekonomisk oro på världsmarknaden.

Under juli nådde priset en bottennotering på 19 300 dollar per ton och hösten präglades av oro för eventuellt förbud mot handel med nickel på LME. Men i november beslutades att inget förbud skulle genomföras och priserna började återhämta sig. Under 2022 har nickelpriset ökar i genomsnitt med 40 procent.

Kobolt: Stark start för metallen med toppnotering på 81 900 dollar per kilo under april. Både elfordon och konsumentefterfrågan på elektroniska varor pressade upp priset. Men den ökade inflationstakten medförde att konsumenternas köpkraft och efterfrågan på hemelektronik och batterier minskade. Bottennivån på 46 500 dollar per kilo nåddes under andra kvartalet. Priset har legat stabilt på en relativt låg nivå runt 51 000 dollar per ton under hösten vilket kan förklaras av en fortsatt dämpad efterfrågan.

Litium: Batterimetallen inledde det första kvartalet med att fortsätta den prisökning som påbörjades redan 2021 med en efterfrågan från batteritillverkning. Men prisökningen pausades vid 78 dollar per kilo i början av april på grund av ökad smittspridning av covid-19 i Kina och återverkningar från konflikten i Ukraina i form av halvledarbrist. Priset blev mer stabilt under juni på grund av ökad efterfrågan från Kinas tillverkningsindustri.

Andra halvan av 2022 återhämtade priset sig och verkade inte påverkas nämnvärt av vare sig inflation eller räntehöjningar. Efterfrågan drevs på av USA och EU som fortsatte utveckla sina värdekedjor. I december sjönk priset då ökad smittspridning i Kina och minskad efterfrågan var ett faktum.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.094