23948sdkhjf

Kan vara slutet - får inte förlängt tillstånd

Mark- och miljööverdomstolen avvisar Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i de befintliga täkterna i Slite på Gotland. Beslutet innebär att merparten av svensk cementtillverkning att helt upphöra den 1 november.

Mark- och miljööverdomstolen anser att de inte har tillräckligt med underlag för att bedöma miljökonsekvenserna av verksamheten, och därmed om tillstånd ska lämnas eller inte.

Cementas ansökan om förnyat täkttillstånd för verksamheten i Slite beviljades i Mark- och miljödomstolen i januari 2020. Därefter har domen överklagats och prövats i nästa instans. Cementas ansökan har gällt ett förlängt täkttillstånd till 2041 eftersom nuvarande tillstånd löper ut i oktober i år.

Svensk bygg- och infrastruktursektor som är beroende av cement både på kort och lång sikt, står därmed inför ett krisläge.

– Vi är allvarligt bekymrade men också förvånade över domstolens besked idag. Kalksten har brutits i Slite i över 100 år, vilket byggt upp en enorm kunskapsbank kring hur verksamheten påverkar den kringliggande miljön. Vår ansökan är gedigen och visar med tydlighet att det går att bedriva en fortsatt hållbar kalkstensbrytning i området. Vi måste gå igenom beslutet noggrant och därefter lägga upp strategin för hur vi ska hantera situationen, säger Magnus Ohlsson, vd Cementa.

Kommer Cementa få chans att lämna in fler underlag för att Mark- och miljööverdomstolen ska kunna bedöma om tillstånd ska lämnas eller inte?

– Vi går nu igenom domen noggrant med våra jurister och tar fram en strategi för nästa steg. Vår avsikt är att överklaga domen till HD, berättar Katarina Roslund som är Communications manager för Metal supply.

– Det är ett mycket oroande besked som kommer att leda till allvarliga konsekvenser, inte bara för Cementa och svensk betongindustri, utan för hela byggsektorn och samhället säger Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong.

– Beslutet innebär att den nationella cementförsörjningen hamnar i ett krisläge. Nu måste vi säkerställa de mest akuta leveranserna till alla bygg- och infrastrukturprojekt. För Sverige, våra kunder och för oss och våra medarbetare är det angeläget att politiska beslutsfattare och myndigheter skyndsamt drar upp nya riktlinjer för hur försörjningen av kritiska byggmaterial såsom cement och betong ska fungera i Sverige, säger Magnus Ohlsson.

– Politiken måste ta sitt ansvar, verksamhet som är viktig för utvecklingen av samhället kan inte riskeras på detta sätt. En förutsägbar och ändamålsenlig hantering av tillstånd och miljöprövning måste säkerställas, och att det sker med rimliga tidsaspekter, säger Ludwig Zetterström, styrelseordförande Svensk Betong.

Vad blir det för verksamhet kvar på Cementa om man inte kan bryta kalksten i Slite?

– Slitefabriken förser Sverige med cirka tre fjärdedelar av den cement som används i landet, bland annat till stora bygg- och infrastrukturprojekt såsom Slussen, Förbifart Stockholm och Västlänken. Om Cementa ska kunna fortsätta att leverera detta krävs det ett förnyat tillstånd till 2041. Det är också i Slite som den största delen av svensk kalkstensreserv av den kalksten som är lämpad för cement finns, vilket innebär att verksamheten i denna omfattning inte går att flytta till annan plats. Sammantaget innebär domen i MÖD att svensk cementförsörjning och svensk samhällsbyggnad riskerar att hamna i ett akut krisläge, berättar Katarina Roslund och avslutar: 

– Ett förnyat bryttillstånd är även en förutsättning för att Cementa ska kunna fortsätta satsningen på CCS-teknik för infångning och lagring av koldioxid i Slite och ambitionen om att ha världens första klimatneutrala cementfabrik på plats i Slite 2030.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.141