23948sdkhjf

Semcon AB: Delårsrapport

Delårsrapport januari - september 2008.
Semcon AB

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2008

FORTSATT STÄRKTA MARGINALER

TREDJE KVARTALET
• Rörelsens intäkter ökade med 13 % till 696 Mkr (614)
• Rörelseresultat efter avskrivningar ökade med 22 Mkr och uppgick till 41 Mkr (19) vilket gav en rörelsemarginal på 5,9 % (3,0)
• Resultat efter skatt uppgick till 26 Mkr (14)
• Resultat per aktie blev 1,45 kr (0,68)

JANUARI - SEPTEMBER
• Rörelsens intäkter ökade med 55 % till 2 478 Mkr (1 601)
• Rörelseresultat efter avskrivningar ökade med 139 Mkr och uppgick till 186 Mkr (47) vilket gav en rörelsemarginal på 7,5 % (4,1)
• Resultat efter skatt uppgick till 119 Mkr (45)
• Resultat per aktie blev 6,62 kr (2,53)

INTÄKTER OCH RESULTAT

TREDJE KVARTALET
Rörelsens intäkter har under kvartalet ökat med 82 Mkr och uppgick till 696 Mkr (614). Den organiska tillväxten uppgick till 0 %. Affärsområdena Informatic och Design & Development har under kvartalet haft en organisk tillväxt på 11 % respektive 6 %. De neddragningar som är gjorda inom Automotive R&D har medfört en negativ organisk tillväxt på 4 %.

Under kvartalet ökade rörelseresultatet efter avskrivningar med 22 Mkr och uppgick till 41 Mkr (19) vilket gav en rörelsemarginal på 5,9 % (3,0). I förbättringen av rörelseresultatet ingår lägre pensionskostnader på grund av en premierabatt från Alecta om 10 Mkr.

Effekterna från Volvo Personvagnars kostnadsbesparingsprogram från i somras har belastat kvartalets resultat med cirka 5 Mkr.
Under året har Volvo Personvagnars andel av koncernomsättningen minskat och uppgick under det tredje kvartalet till 15 % (21 % under 2007).

Resultatet efter finansnetto uppgick till 37 Mkr (10). Finansnettot uppgick till -3 Mkr (-8). Förbättringen av finansnettot beror på en lägre nettolåneskuld och att ett nytt kreditavtal tecknats under det andra kvartalet vilket givit lägre finansieringskostnader. Resultatet efter skatt uppgick till 26 Mkr (14). Resultat per aktie blev 1,45 kr (0,68).

JANUARI - SEPTEMBER
Rörelsens intäkter har under perioden ökat med 877 Mkr och uppgick till 2 478 Mkr(1 601). Den organiska tillväxten uppgick till 7 %.

Under perioden ökade rörelseresultatet efter avskrivningar med 139 Mkr och uppgick till 186 Mkr (47) vilket gav en rörelsemarginal på 7,5 % (4,1). Föregående år belastades resultatet med 34 Mkr i kostnader av engångskaraktär. Rabatterade pensionspremier från Alecta har uppgått till 24 Mkr.

Resultatet efter finansnetto uppgick till 169 Mkr (34). Finansnettot uppgick till -17 Mkr (-14). Resultatet efter skatt uppgick till 119 Mkr (45). Resultat per aktie blev 6,62 kr (2,53).

HÄNDELSER UNDER ÅRET
- På extra bolagsstämma den 7 februari 2008 beslutade stämman:
• att utse Hans-Erik Andersson till styrelsens ordförande.
• att inrätta ett långsiktigt aktiesparprogram för koncernens anställda.
• att implementera ett konvertibelbaserat incitamentsprogram för högst 165 nyckelpersoner i Semconkoncernen och samtidigt beslutades att uppta ett konvertibelt förlagslån om högst 50 Mkr.
- Från och med den 8 februari 2008 är Kjell Nilsson ny verkställande direktör och koncernchef.
- Semcon tecknade avtal om att förvärva varumärket Projektema.
- På årsstämman den 24 april valdes Marianne Brismar, Jorma Halonen samt Håkan Larsson som nya styrelseledamöter.
- Den 2 juli 2008 ökade aktiekapitalet i Semcon AB med 330 000 kr genom en nyemission av 330 000 C-aktier avsedda för aktiesparprogrammet.
- Verksamheterna i Tyskland, Brasilien, Storbritannien och Indien namnändrades och marknadsförs nu under varumärket Semcon.

FRAMTIDSUTSIKTER
Behovet av utvecklingstjänster är fortsatt stort. Marknadens krav på att ta fram fler produkter, modeller och varianter i en allt snabbare takt gynnar bolaget. Förutom aviserade neddragningar från Volvo Personvagnar är efterfrågan för närvarande god. Det finns ett fortsatt rekryteringsbehov inom valda marknader och branscher. Framtidsutsikterna är dock mycket svårbedömda på grund av den finansiella oron och den förväntade avmattningen av konjunkturen.

VALBEREDNING
Vid ordinarie årsstämma i Semcon den 24 april 2008 beslutades att styrelsens ordförande skall sammankalla en valberedning, bestående av en representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget den 30 augusti 2008. Till valberedningen fram till nästa årsstämma har utsetts: Christer Ericsson, representerande JCE Group; Erik Sjöström, representerande Skandia Liv, Kerstin Stenberg, representerande Swedbank Roburs fonder samt styrelsens ordförande Hans-Erik Andersson.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.112