23948sdkhjf

Guld Invest: Extra bolagsstämma

Guld Invest: Kallelse till extra bolagsstämma för Guld Invest Norden AB (publ).
Guld Invest: Kallelse till extra bolagsstämma för Guld Invest Norden AB (publ)

Aktieägarna i Guld Invest Norden AB 556737-4037 (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdag den 17 september 2008 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Magnus Ladulåsgatan 61, Stockholm.

Rätt att deltaga, anmälan
Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken onsdag den 10 september 2008, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast klockan 12.00 onsdag den 10 september 2008.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget på följande sätt: per fax 08-720 09 30, eller brev: Guld Invest Norden AB (publ), BOX 4070, 102 60 Stockholm.

I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman bör behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt omregistrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos VPC AB senast onsdag den 10 september 2008, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val till ordföranden vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Styrelsens förslag om byte av revisor
7. Avslutande av stämman

P.6.. Nyval till auktoriserad revisor Berit Holmgren, Carlsson&Partners. Detta beroende på att bolagets säte under våren flyttats till Stockholm och därav byte till en revisor med lokal närvaro.


Stockholm i september 2008

Guld Invest i Norden AB (PUBL)
Styrelsen
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.109