23948sdkhjf

Profilgruppens årsstämma - 2008

ProfilGruppens VD och koncernchef, Nils Arthur, kommenterade företagets utveckling under 2007 och utmaningarna inför 2008. Till sin hjälp tog Nils Arthur koncernens s.k. balanced scorecard med fokusområdena kund, process, personal och finansiellt.
Nils Arthur kommenterade ProfilGruppens arbete med att förbättra leveransprecisionen till alla kunder. Han konstaterade därefter att leveranserna till exportmarknaderna för första gången står för mer än hälften av ProfilGruppens leveransvolym och redogjorde för vad som karaktäriserar de olika kundsegmenten och hur fördelningen har ändrats de senaste åren.
Därefter redogjorde Nils Arthur för omstruktureringen av det tyska bolaget PWG som under hösten 2007 fått ny ägare. ProfilGruppen har gått ur sitt ägande men tecknat ett långsiktigt leveransavtal, vilket befäster koncernens ställning inom ett intressant kundsegment.
Nils Arthur belyste den stora potentialen inom solenergibranschen där Tyskland är den ledande marknaden. ProfilGruppen har flera tyska kunder inom denna bransch. Det mest betydelsefulla kontrakt koncernen tecknat inom denna bransch är emellertid med svenska REC ScanModule. Kontraktet som löper över tre år har ett totalt leveransvärde om cirka 130 Mkr och omfattar cirka 2 700 ton profiler över perioden; en leveransperiod som startar kommande vecka. För detta kontrakt investerar ProfilGruppen knappt 8 Mkr i en helautomatisk produktionscell vid ProfilGruppen Manufacturing.
Ett annat viktigt fokusområde är en minskning av reklamationer där koncernen har haft en positiv utveckling under 2007 men där ansträngningarna fortsätter under 2008.
Koncernens systematiska arbete för att minska belastningen på miljön kommenterade Nils också. Speciellt framhöll han en investering vid ProfilGruppen Manufacturing i ett komplett system för rening av skärvätskor från CNC–maskiner; vilket minskar förbrukningen av skärvätska med 75 procent
Nils kommenterade även branschens åtgärder för att minska miljöpåverkan där vidtagna åtgärder, vid smältverken, mellan 2000 och 2005 har minskat utsläppen av växthusgaser med 14 procent samtidigt som produktionen ökat med hela 20 procent.
Vidare kommenterade Nils satsningen på koncernens personal, i synnerhet på friskvårdssatsningar och kompetensutveckling. Under året har särskilt fokus legat på att kompetensutveckla skiftledarna inom produktionen.
Det redovisade resultatet för året är det bästa ProfilGruppen presterat någonsin. Omsättningen steg med 9 procent till 1 179 miljoner kronor, och rörelseresultatet uppgick till 63,3 miljoner kronor, med en rörelsemarginal på 5,4 procent. Ökade volymer och förbättrade försäljningsmarginaler påverkade resultatet positivt men Nils betonade att arbetet med att uppnå de sex procenten i rörelsemarginal fortgår. Nils betonade det starka kassaflödet, den starka balansräkningen och den höga avkastningen på sysselsatt kapital.
Nils Arthur redogjorde även för den stora investering om 80 Mkr, i två steg under 2008 och 2009, som genomförs vid huvudfabriken i Åseda. Fullt genomfört ger investeringen en betydande produktivitetsökning inom packning, kapning och anodisering. Personalrationaliseringen beräknas uppgå till 45 tjänster vilket skall ställas mot dagens cirka 170 tjänster inom de områden som berörs.
Förutom att genomföra den stora investeringen betonades vikten av att fortsätta driva det lönsamhetsförbättringsprogram som initierades under 2007.
Avslutningsvis passade Nils Arthur på att tacka alla engagerade medarbetare för engagerat arbete under det gångna året.

www.profilgruppen.se

Källa: Profilgruppen

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.109