23948sdkhjf

Det här behövs för att stålindustrins löfte ska hålla

2018 presenterades Sveriges stålindustris färdplan för en fossilfri och konkurrenskraftig stålindustri i Sverige. Nu kommer Jernkontoret med en uppföljning där de listar vad som behöver göras och hur utvecklingen gått sedan 2018.

Den svenska järn- och stålindustrin har en vision att stål formar en bättre framtid där endast samhällsnyttiga produkter ska lämna anläggningarna. För att visionen ska bli verklighet krävs dock rätt förutsättningar, vilka Jernkontoret vill lyfta i sin klimatfärdplan som nu fått en uppdatering. Nedan följer Jernkontorets förslag på vad som måste göras samt hur utvecklingen går för förutsättningarna just nu.

1. Hantera direkta utsläpp
Här listas de potentiella lösningarna för att hantera direkta utsläpp, som svensk järn- och stålindustri i dagsläget anser som prioriterade. Siffror baseras på dagens produktionsnivåer och inkluderar ingen tillväxt i befintlig verksamhet. Som jämförelse använder järn- och stålindustrin idag cirka fyra TWh el.

Befintliga utsläppskällor

Åtgärd

Tillkommande behov av råvaror och energi

Reduktion i masugn

Vätgasbaserad reduktion

15 TWh el

Reduktion i tunnelugn och kol i ljusbågsugnar

Biokol

1–1,5 TWh biokol

Bränslen i värmning och värmebehandling

Elektrifiering

1–2 TWh el

Bränslen i värmning och värmebehandling

Icke-fossila bränslen

2–3 TWh biobaserade bränslen eller vätgas

Utöver dessa åtgärder ska det även behövas ett kontinuerligt arbete med processstyrning och optimering av råvaror och energi.

2. Politik och forskning
Jernkontoret menar att...

 • Sverige måste införa bredare uppföljningsparametrar som synliggör nyttan av svensk indrustris klimatinnovationer och export. (Här har för få initiativ tagits i frågan)

 • regeringen uppdrar till lämplig myndighet eller annan finansiär att säkerställa långsiktiga forskningsprogram som adresserar stålindustrins prioriterade forskningsinsatser. (Här går utvecklingen framåt)

 • program för klimatrelaterad forskning om stålindustrins processer ska genomföras i nära samverkan med företagen. (Här går utvecklingen framåt)

 • regeringen möjliggör finanseringsmodeller som säkrar medel under hela programperioder i stället för enskilda år. (Här har för få initiativ tagits i frågan)

 • finansiering av Industriklivet säkras över mandatperioder och möjliggör anslagssparande över åren. (Här går utvecklingen framåt)

 • industriforskningsinstitut och akademi garanteras öronmärkta kompetensuppbyggnadsmedel för att möjliggöra uppbyggnad av långsiktig kompetens i enlighet med industrins framtida behov. (Här går utvecklingen framåt)

 • klimatrelaterad forskning, test och demo prioriteras inom ramen för EU:s stadsstödregler. (Här går utvecklingen framåt)

3. Kompetensförsörjning och utbildning
Här föreslår Jernkontoret att...

 • program för forskning och utveckling om fossilfri ståltillverkning dimensioneras inte bara utifrån de direkta behoven i företagen, utan också tar höjd för den högre utbildningens behov av lärare med forskningsanknytning. (Här går utvecklingen framåt)

 • de tekniska gymnasieutbildningarna och de eftergymnasiala metallurgiska utbildningarna uppgraderas med kunskap om de framtida fossilfria produktionsmetoderna. (Här har för få initiativ tagits i frågan)

 • möjligheterna till fördjupande studier under yrkeslivet förbättras. (Här går utvecklingen framåt)

4. Elproduktion, distribution och användning
För att säkerställa tillgången till fossilfri och stabil el föreslår Jernkontoret att...

 • … svensk energipolitik långsiktigt garanterar tillgång till stabil, planerbar och fossilfri elleverans i hela landet till konkurrentkraftig systemkostnad. (Här går utvecklingen åt fel håll)

 • … kvalitet i elsystemet håller dagens nivå på spänning och frekvens, 50+-0.1 Hz. (Här har för få initiativ tagits i frågan)

 • … nätregleringen skärps från 2020 och säkerställer skälig nätkostnad för kunderna och rimlig avkastning till nätbolagen. (Här har för få initiativ tagits i frågan)

5. Biomassa, bioenergi och vätgas
För att tillgängliggöra bioenergi för stålindustrin föreslås att...

 • … regeringen utarbetar en biostrategi för att undanröja hinder och möjliggöra tillgång till biobaserade kol och bränslen med kvalitet som motsvarar stålindustrins behov. (Här har för få initiativ tagits i frågan)

 • … regeringen anpassar skattelagstiftning och tillämpningen av EU-ETS så att gröngasprincipen gäller för biobaserade gaser oavsett om de är i gasfas eller flytande form. (Här har för få initiativ tagits i frågan)

 • … regeringen ändrar systemet för elcertifikat så att biomassa inte används för att producera el och värme. (Här har för få initiativ tagits i frågan)

 • … regeringen utreder och ser över styrmedel så att industrins restenergier prioriteras i fjärrvärmenäten. (Här har för få initiativ tagits i frågan)

6. Ramverk för klimatinvesteringar
För att klimatinvesteringar ska kunna ske föreslår stålindustrin
att...

 • regeringen säkerställer effektiva tillståndsprocesser vid miljöprövningar genom att införa krav på tidsplan för processen. (Här går utvecklingen framåt)

 • miljöbalken anpassas så att prövningen inte dubbelreglerar miljöparametrar som redan regleras i EU:s regelverk. (Här har för få initiativ tagits i frågan)

 • regeringen inför kompensation för utsläppshandelns påverkan på elpriset, såsom gjorts i Tyskland, Storbritanien, Frankrike, Norge och Finland med flera stater. (Här har för få initiativ tagits i frågan)

7. Fossilfria transporter:
För att stimulera utvecklingen av fossilfria transporter inom stålindustrin föreslås att…

 • … regeringen ökar tempot för underhåll och nyinvesteringar i järnvägar och vägar, även utanför storstäderna. (Här har för få initiativ tagits i frågan)

 • … regeringen möjliggör effektivare transporter, till exempel genom att tillåta 74-tons lastbilar på större delen av vägnätet. (Här går utvecklingen framåt)

 • … regeringen fortsätter satsa på fossilfria transportlösningar såsom elvägar. (Här har för få initiativ tagits i frågan)

8. Omställning till ett cirkulärt samhälle:
För att nå ett cirkulärt samhälle föreslår stålindustrin att...

 • … regeringen verkar för införandet av ett globalt pris på klimatpåverkande utsläpp. (Här har för få initiativ tagits i frågan)

 • … regeringen stödjer arbetet för utveckling av metoder och standarder för livscykelanalys, miljöfotavtryck (PEF) och miljömärkning. (Här går utvecklingen framåt)

 • … regeringen fortsätter arbetet med att vägleda i balansen mellan giftfri miljö och resurseffektiva kretslopp. (Här har för få initiativ tagits i frågan)

 • … regeringen underlättar för ökad insamling av stålskrot samt stödjer utvecklingen mot förfinad skrotsortering. (Här har för få initiativ tagits i frågan)

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.109