23948sdkhjf

Svenska Capital Oil går in i ny fas

Capital Oil med verksamhet i västra Ukraina tar inom kort sin nya borrutrustning i drift.
Capital Oil med verksamhet i västra Ukraina tar inom kort sin nya borrutrustning i drift. Därmed ökar företaget takten i utvecklingen av de två block Capital Oil prospekterat sedan sommaren 2007.

Sedan Capital Oil under sommaren 2007 slutförde en seismisk undersökning för att kartlägga de aktuella oljefälten i blocken har företaget borrat tre prospekteringsbrunnar. Arbetet har lett till att företaget skaffat sig viktiga kunskaper och lärt känna fälten betydligt bättre. De resultat som hittills uppnåtts indikerar också på oljeförekomst i linje med vad som kommunicerats tidigare. I samtliga tre borrhål har loggarna visat tydlig oljepotential som bekräftats av oljemättade borrkärnor. Nästa steg är att företaget tillsammans med ukrainska myndigheter fastställer reserverstorleken/mängden av utvinningsbar olja.

Tidsmässigt är projektet försenat. Detta beror enligt bolaget främst på leveransförseningar och tekniska problem med den ukrainska borrutrustningen. Dessutom har uppbyggnaden av den lokala organisationen i Ukraina tagit längre tid än beräknat.

Capital Oil bedömer dock att takten i projektet kommer att öka avsevärt i och med att företaget tar ny utrustning i bruk. Företaget har låtit konstruera en mobil borrutrustning för att utveckla fältet ner till 400 meters djup. Utrustningen är utformad för minimal miljöpåverkan, snabba förflyttningar mellan borrplatser och snabba borroperationer, vilket ger en billig och effektiv borrning. Utrustningen har anlänt till Ukraina och färdigställs nu på plats. Capital Oil förbereder för produktionsborrning av 3-5 nya brunnar så snart företaget får tillstånd, vilket förväntas ske under hösten. Denna utrustning gör det möjligt för Capital Oil att färdigställa ett produktionshål på mindre än en månad, vilket är i linje med företagets ursprungliga planering.

Status för de tre prospekteringsbrunnarna
Det första borrhålet började borras i slutet av 2007. Efter inledande indikationer på oljeförekomst och slutförd borrning har arbetet försenats på grund diverse tekniska problem. Detta minskar pålitligheten i de tester som gjorts. Att det första borrhålet drabbas av förseningar är inte ovanligt i projekt som detta då man på förhand inte har exakt kännedom om förhållandena på plats. För närvarande inväntar Capital Oil testresultaten från de två andra prospekteringsbrunnarna för att därigenom få en mer komplett bild innan arbetet med den första brunnen slutförs.

I det andra borrhålet visar upptagna borrkärnor och loggar från 215 till 366 meters djup på oljepotential. Produktionstester från dessa nivåer pågår.

Borrningen i det tredje borrhålet kommer att avslutas inom en vecka. Under borrningen har löpande tester genomförts och oljepotential har påvisats på olika nivåer. En djupare reservoar testas för närvarande vid något över 1000 meters djup. Produktionstestning kommer därefter att påbörjas.

Det sammantagna resultatet av de tre borrningarna innebär att Capital Oil fått bekräftelse på projektets potential och därmed går bolaget vidare med produktionsborrning under hösten.

Information från Capital Oil

Capital Oil är ett svenskt oljeprospekterings- och produktionsbolag vars affärsidé är att identifiera och utveckla oljefält i första hand i västra Ukraina vid Karpaterna. Bolagets strategi är att hitta undervärderade fält med behov av kapital för att få igång produktion. Bolaget utvecklar fälten med modern teknik. Den producerade oljan ska sedan säljas lokalt eller på världsmarknaden. Capital Oil samarbetar med det ukrainska offentliga bolaget Bogorodchanynaftogas (BNG) för oljeutvinning i de två licensblocken, Kubash-Lukva och Maydan. Capital Oils ledning har lång erfarenhet av oljebranschen såväl i det forna östblocket som i övriga världen. Det omfattar såväl prospektering som produktion och försäljning av olja.

Capital Oil har sitt säte i Göteborg och aktien handlas på First North under beteckningen COIL.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.098