23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.
Dela sida
Sponsrat innehåll

Eliminera silos med hjälp av digital teknik

Digitalisering hjälper dig att utnyttja tillväxten inom byggbranschen

Med ungefär 10 biljoner dollar som spenderas på byggrelaterade varor och tjänster varje år är byggbranschen den största i världen. Byggbranschen sysselsätter ungefär 7 miljoner arbetstagare i USA, och branschen är mogen för en produktiv expansion i takt med att de samhälleliga och ekonomiska effekterna av Covid-19-pandemin avtar. Efterfrågan på nya byggnader, broar, vägar och energiinfrastruktur ökar stadigt. I USA kommer byggandet av andra byggnader än bostäder att öka med 4,6 % år 2022, medan en tillväxt på 9 % förväntas inom bostadssektorn. 
 
Men trots att byggsektorn har en lämplig position för tillväxt ligger byggsektorns produktivitet efter andra industrier - och det har den gjort i årtionden. Globalt sett har byggsektorns arbetsproduktivitetstillväxt varit i genomsnitt 1 % per år under tjugo år, jämfört med 2,8 % för den totala världsekonomin. Betänk att produktiviteten inom tillverkning, detaljhandel och jordbruk har ökat med så mycket som 1 500 procent i USA sedan 1945
 
Varför är detta fallet? 
 
Silos hämmar produktiviteten inom byggbranschen  
  
Byggbranschen domineras traditionellt av silos. Anställda går sällan utanför sina förutbestämda områden inom byggbranschen, vilket hindrar kommunikation och effektivt samarbete mellan avdelningar. I en studie från Accenture som genomfördes 2020 konstaterades att 75 % av de tillfrågade cheferna inom byggbranschen uppgav att deras interna affärsfunktioner konkurrerade mot varandra i stället för att samarbeta. Endast 22 % hade faktiskt rätt. I en bransch som arbetar med knivskarpa marginaler kan detta bli ett företags undergång. 
 
Med tanke på byggbranschens nuvarande tillstånd ställer vi oss frågan: Har en bransch som plågas av låg produktivitet verkligen råd att låta samarbetet falla bort?  
  
Samarbete mellan olika avdelningar är en viktig hörnsten för att byggprojekt ska kunna genomföras smidigt. Det ökar effektiviteten, sparar pengar och förhindrar att kaos uppstår på en arbetsplats när trycket är högt och miljarder dollar står på spel. Det är uppenbart att det finns enorma möjligheter till bättre samarbete mellan olika affärsfunktioner inom byggbranschen. 
 
Hur digitala verktyg möjliggör bättre samarbete  
  
Byggprojekten blir allt större i omfattning och storlek. När projekten blir större är det fler människor, fler avdelningar och mer pengar som kommer in i processen. Med andra ord är samarbete avgörande om EPC:er vill kunna slutföra dessa projekt i tid och enligt budget.  
  
Digitala samarbetsverktyg som HxGN SDx® Projects och EcoSys gör detta möjligt. Både SDx® Projects och EcoSys är unika, lättåtkomliga digitala plattformar som möjliggör effektiv kommunikation mellan avdelningar. Detta säkerställer att alla använder samma data oavsett systemets ursprung, vilket bidrar till att eliminera dubbelregistrering, manuella processer och mänskliga fel. Med tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt kan alla projektintressenter effektivt fatta informerade, samarbetsinriktade och datadrivna beslut utan förseningar. Intressenterna informeras om åtgärder genom ett automatiserat arbetsflöde som spårar framstegen i förhållande till projektets tidsplan och budget.  
  
SDx® Projects hjälper kunderna med dokumentkontroll och -hantering, och EcoSys optimerar projektledningen under hela projektets livscykel. Byggföretag som drar nytta av digitala samarbetsplattformar som SDx® Projects & EcoSys ser en 10-procentig minskning av arbetstiden tack vare effektivare arbetsflöden och kommunikation.  
   
Den digitala tvillingtekniken förbättrar också samarbetet som bryter ner de traditionella silos som finns i byggprojekt. Genom att dela digital tvillingdata med alla relevanta interna avdelningar säkerställs att alla är på samma sida under hela projektets livscykel. En digital tvilling gör det enkelt att dela troféer av data med externa partners i leveranskedjan och projektägare. Med tillgång till samma insikter kan EPC-företag och deras respektive samarbetspartners fatta bättre beslut som ger bränsle till ett projekts tids- och kostnadseffektiva underlättande . Och när projektet avslutas levererar EPC:erna den digitala tvillingen till ägaren och operatören.  
  
Vi kan peka på tekniker som j5 Shift Operations Management som ett exempel. Detta digitala verktyg underlättar samarbetet genom att möjliggöra en smidigare hantering och kommunikation av skiftverksamheten för att minska risken för risker och mänskliga fel. Färre fel ger förbättrad produktion, mindre underhåll, minskade förluster och färre kundklagomål. Dessutom hjälper förbättrad kommunikation mellan skift och minskad risk för farliga incidenter EPC:erna att uppfylla rekommendationerna för skiftöverlämning från en rad olika industri- och regeringsorgan.   
 
Annan teknik som SDx Collaboration bidrar till att förbättra informationsutbytet mellan projektets intressenter. SDx Collaboration samlar in och utnyttjar data för att se till att rätt leveranser vid rätt milstolpar granskas av rätt specialister, baserat på intelligenta regler - ligor som är effektivare än de traditionella manuella processerna. SDx Collaboration är den första tekniken för projektsamarbete online som är utformad för att samtidigt bygga upp ägaroperatörens digitala tillgångar under projektfasen för användning senare i drift och underhåll.  
  
Det är inte bara tekniken: Det kommer uppifrån och ner  
  
Även om ökad digitalisering är ett viktigt steg mot förbättrat samarbete inom byggbranschen kan EPC-företag inte förlita sig enbart på digitala innovationer.     
  
En ledares inställning till att införa innovativ teknik kommer också att spela en viktig roll för antagandet. Chefer inom byggbranschen är kända för att motsätta sig antagandet och implementeringen av digitala verktyg, med tanke på deras höga initiala priser. Den ökade arbetsflödeseffektiviteten och kommunikationen som digitaliseringen möjliggör ger dock i slutändan en högre avkastning på investeringen.  
  
Kan samarbete omdefiniera byggbranschen?  
  
Ökat samarbete har potential att revolutionera byggbranschen, och vissa EPC-företag har redan börjat se resultat av implementeringen av digitala samarbetsverktyg. Detta är till stor del tack vare pandemin; med distansarbete som nu är mer utbrett än någonsin är det helt enkelt lönsamt för EPC att implementera dessa digitala lösningar.  
  
Hexagons division Asset Lifecycle Intelligence förser ledare inom byggbranschen med de digitala verktyg som krävs för att underlätta sömlös kommunikation för projekt av alla storlekar, omfattningar och budgetar. Ta kontakt med oss för att få veta mer om dessa lösningar och hur de kan hjälpa din byggorganisation att underlätta förbättrat samarbete i alla affärsfunktioner. 

Om du vill veta mer om Hexagons ALI-lösningar kan du besöka vår nya webbplats hexagon.com

Hexagon Metrology Nordic AB
Svista 7
635 02 Eskilstuna
Eskilstuna kommun
Sverige
VAT nummer: SE5566019773

Kontaktperson

Tipsa en kollega

0.034